Klageordning

Verdt å vite før du klager på tannlege

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra. Noen ganger kan det imidlertid oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre. Da kan det være nyttig å henvende seg til den lokale klagenemnda, som kan fungere som et konfliktløsningsorgan.

Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. Klagenemndene har ikke kompetanse til å ta stilling til krav om erstatning, og det er heller ikke nemndas mandat å vurdere prisen på behandlingen da det er fri prissetting for tannhelsetjenester i Norge.

Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis, men det forutsettes at innklagede tannlege er medlem i Den Norske Tannlegeforening. Alle pasienter kan dessuten alltid henvende seg direkte til Helsetilsynet ved alvorligere saker.

Saksgang i klagesaker

I Telemark Tannlegeforening (TTF) finnes en klagenemnd som tar imot skriftlige henvendelser vedrørende klage på den faglige utførelsen av en tannbehandling. Kun muntlig fremlagte klager blir ikke behandlet.

Påklagede tannlege må være medlem av TTF og praktisere i Telemark.
Før man sender inn en skriftlig klage til TTF, bør partene ha forsøkt å komme frem til en minnelig ordning som begge parter kan akseptere. Dvs at pasienten må ta opp sitt problem med behandlende tannlege. Hvis disse ikke kommer til enighet, henvender pasienten seg om ønskelig til klagenemnda. Dette kan gjøres pr tlf eller skriftlig, og pasienten får deretter tilsendt et skjema som må fylles ut og returneres klagenemnda før selve klagebehandlingen kan begynne.

Klagenemnda innhenter deretter kopi av pasientens journal, eventuelle røntgenbilder, modeller, fotografier osv, og tannlegens skriftlige redegjørelse i saken. Pasienten får tilsendt en kopi av tannlegens redegjørelse og kan komme med et skriftlig tilsvar/kommentar til klagenemnda på redegjørelsen hvis ønskelig. Deretter kan pasienten kalles inn til en undersøkelse i klagenemnda, hvor nemndas tannleger undersøker arbeidet som påklages. Først når pasienten er undersøkt og alle papirer i saken er innhentet, kan klagenemnda komme frem til en konklusjon som de mener bør være en løsning i saken. Denne konklusjonen blir sendt skriftlig til begge parter i et likelydende brev. Innklagede tannlege er bundet til nemndas avgjørelse, mens pasienten ikke er det. Pasienten har muligheten til evt selv å gå videre til sivilt søksmål.

Klagenemndas kompetanse er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen underkjennes (dvs at pasienten ikke får noe medhold på klagen), at honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller at tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om. Foreldelsesfrist er normalt 3 år.

Du kan også lese om klagesaker på nettsidene til Den norske tannlegeforening.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) kan også behandle saker vedrørende tannbehandling. Dette er ikke saker angående "reklamasjon" som nevnt ovenfor, men saker der det foreligger krav om erstatning. Da må det imidlertid ha oppstått en såkalt skade, og behandlingen/erstatningen begrenses nedad til kr 5000,-. Les mer under fanen om Norsk Pasientskadeerstatning.

Telemark Tannlegeforenings klagenemnd
Består i perioden 2012-2014 av tannlegene Magne Borge (leder, Porsgrunn), Magne Granmar (medlem, Porsgrunn), Karen Kristoffersen (medlem, Skien) og Svein-Ivar Ask (vara, Kragerø)

Kontakt oss
Telemark Tannlegeforenings klagenemnd
v/ tannlege Magne Borge
Storgaten 146
3915 Porsgrunn
Tlf. 35 55 38 70