Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

  • Utskrift

- NPE behandler saker fra all helsetjeneste i Norge. De vurderer grunnlaget for evt erstatning og har ingen sanksjonsmuligheter. Kun pasienter kan klage, og innklagede tannlege kan ikke klage på NPEs vedtak.

- Vilkår for evt erstatning fra NPE:

1. Det må ha oppstått en skade som følge av tannbehandlingen, evt den manglende tannbehandlingen.

2. Skaden må skyldes en svikt i selve behandlingen (dette betyr ikke nødvendigvis at tannlegen har vært uaktsom.)

3. Skaden må ha ført til et økonomisk tap, evt at det vil medføre merutgifter for å rette opp igjen skaden. Det økonomiske tapet må beløpe seg til mer enn kr 5000,- for at NPE skal behandle søknaden. (Saker med lavere kostnadsramme enn dette behandles av tannlegeforeningens lokale klagenemnder.)

4. Skaden må ikke være mer enn 3 år gammel før man søker.

For at NPE skal behandle saken må det være en pasientskade. Det som typisk behandles er saker der det har oppstått komplikasjoner. Eksempler på det kan være nerveskader eller infeksjoner. Forsinket diagnose eller forsinket behandling som har gitt skade er andre eksempler. NPE kan også behandle saker der det er et dårligere resultat enn hva som med rimelighet kan forventes.

Se for øvrig NPEs nettsted for mer informasjon: http://www.npe.no